Usługi elektroniczne

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nadanie numeru porządkowego budynku
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Ustalenie warunków zabudowy
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podział nieruchomości